Hem

PrincipFörklaringen

Bli Medlem

Avgifter

Länkar

Länkar

Trött på samförstånd? Gå med i SAC

- en arbetarstyrd fackförening

Vi upplever idag den värsta krisen sedan 30 talet. Vi tvingas dagligen se hur borgarna bryter ner välfärdssamhället bit för bit. Som alltid är det arbetarna som drabbas hårdast. LO och socialdemokratin protesterar inte i någon större utsträckning mot denna allvarliga utveckling.

SAC, den syndikalistiska arbetarrörelsen i Sverige, menar att det bästa sättet att motarbeta denna utveckling, är genom en medlemsstyrd fackförening som kämpar för sina medlemmars intressen.

Medlemsbestämmande

Sveriges Arbetares Centralorganisation, SAC, består av drygt 110 Lokala Samorganisationer, LS. Lokala Samorganisationer finns på orter över hela landet.

Det är genom LS man blir medlem i den syndikalistiska fackföreningen.

Inom SAC är varje LS helt självbestämmande i egna angelägenheter och det finns ingen "högre instans" som kan riva upp beslut som fattas av LS medlemmar. I SAC är det medlemmarna i varje LS som bestämmer i alla frågor som berör dem. Funktionärer och om budsmän inom SAC väljs av de berörda medlemmarna för en begränsad tidsperiod, och de har inte samma maktbefogenheter som inom andra fackföreningar. Allt enligt den syndikalistiska principen om medlemsbestämmande och lokalt självstyre. I SAC finns det inte, som i LO, TCO och övriga fackföreningar, några fackpampar som sitter och bestämmer över medlemmarna.

Det lokala självbestämmandet är en av grundstenarna inom den svndikalistiska fackföreningen. Det betvder att alla enheter inom organisationen har självbestämmanderätt i egna angelägenheter. Exempelvis har våra sektioner pä arbetsplatserna rätt att självständigt ta beslut om att gä ut i strejk eller att vidta andra stridsätgärder, utan godkännande av någon förbundsstvrelse. Även när det gäller andra förhandlingsuppgörelser, t ex undertecknandet av löneavtal, är principen att inga sådana fär träffas utan att de berörda medlemmarna godkänner det.

SAC har under hela sin existens drivit krav av delvis annorlunda karaktär än de som fram förts av den övriga fackföreningsrörelsen. Som fackförening för SAC hela tiden en kamp för anständiga löner och arbetsförhållanden. SAC anser dessutom att arbetet för ständigt ökat inflytande över produktion och arbetsplatser är lika viktigt som dessa dagskrav.

Frihetlig socialism

I ett längre perspektiv arbetar SAC för ett frihetligt socialistiskt samhälle där människor har rätt att delta i de beslut som berör dem, på arbetet såväl som på fritiden. Ett samhälle som bygger på frihet, jämlikhet, solidaritet och rättvisa.

I Sverige har vi politisk demokrati. Demokratin är bristfällig, men vi har åtminstone rätt att välja politiker vart tredje år. På det ekonomiska området har vi däremot ingen som helst demokrati. Företagsägarna har rätt att lägga beslag på de vinster som arbetarna skapar, och de kan bestämma som de vill på företagen. SAC arbetar för ekonomisk demokrati. Syndikalismen är en demokratisk socialistisk äskädning som hävdar att näringsliv och naturtillgängar ska ägas av samhället och för·al tas av de arbetande.

Den frihetliga socialism SAC förespräkar innebär bl a att de arbetande i varje företag ska ha rätt att välja företags- och arbetsledning och rätt att delta i beslut om produktion, investeringar och arbetsmiljö. Den socialism vi verkar för betyder inte att man byter ut bolagspamparna mot statliga experter eller partibossar. Den frihetliga socialismen innebär att de människor som berörs får ett direkt inflytande över alla de frägor som berör deras liv, t ex bostadsbyggandet och skolpolitiken.

SACs svndikalistiska åskådning innebär att vi tar avstånd från både samförståndslösningar av svensk modell och från de kommunistpartidiktaturer som härskat i bl a Sovjet och Öst europa, och fortfarande härskar i bl a Kina.

Syndikalismen hävdar att det är fackföreningsrörelsen som måste bära huvudansvaret när det gäller att driva utvecklingen i frihetligt socialistisk riktning. Detta betyder att SAC står partipolitiskt oberoende.

Diskriminering av kvinnor är en realitet i samhället. Detta märks bl a på arbetsmarknaden. Kampen för ett frihetligt socialistiskt samhälle innebär att vi arbetar för jämlikhet mellan män och kvinnor.

SAC påpekade tidigt vikten av att fackför eningsrörelsen inte passivt accepterar en okontrollerad tillväxt, vars följder blir miljöförstöring och resursslöseri. Snäva och kortsiktiga ekonomiska och materiella intressen fär inte förblinda oss. I själva verket är det just genom att miljökraven förankras inom fack föreningsrörelsen, som de kan få verklig tyngd.

Svndikalismen är en internationalistisk rö relse vilket innebär att några nationsgränser inte tilläts sätta stopp för solidariteten medfolken i öst, väst eller tredje världen. Rasism och invandrarfientlighet är oförenligt med SACs grundprinciper. SAC tar avstånd frän alla former av rasism och fascism var än i världen de uppträder. I arbetet för ett mänskligare och rättvisare samhälle har alla arbetare gemensamma intressen, oavsett nationalitet.

Medlemsbestämmande, lokal strejkrätt, lokalt självstyre, frihetlig socialism

SAC organiserar alla yrken. I SAC utgår vi från att alla, oavsett yrke, har samma behov av en anständig lön och anständiga arbetsförhållanden. Därför finns det ingen anledning att splittra upp oss efter yrkestillhörighet. Det är tillsammans vi blir starka och kan stödja varandra.

SAC har egen A-kassa med samma regler som andra A-kassor.

SAC erbjuder förhandlings- och/eller rättshjälp vid alla fackliga ärenden.

SAC har rätt att förhandla i alla frågor som berör medlemmarna.

AMF-försäkringarna gäller för SAC-medlemmar precis som för alla andra arbetare. Medlemskap i LS/SAC innebär bl a:

- att du blir medlem i en fackförening där de lokala samorganisationerna, sektionerna och syndikaten har total självbestämmanderätt i alla egna angelägenheter,

- att du blir medlem i en fackförening med lokal strejkrätt,

- att du blir medlem i en fackförening där du tillsammans med dina kamrater själv beslutar om t ex stridsätgärder,

- att du blir medlem i en fackförening där inga avtal eller uppgörelser fär tecknas innan de är godkända av berörda medlemmar,

- att du blir medlem i en fackförening där det inte finns nägra fackpampar som sitter och bestämmer över medlemmarna,

- att du blir medlem i en fackförening där det inte förekommer nägra livstidsval; funktionärer och ombudsmän väljs för en begränsad tidsperiod,

- att du blir medlem i en fackförening där det självklart inte förekommer nägra "fallskärmsavtal",

- att du blir medlem i en fackförening som kämpar för sina medlemmars intressen,

- att du blir medlem i en fackförening som har en vision om den frihetliga socialismen. Om du redan är med i en fackförening och vill gä över till SAC, så är det bara att fylla i en övergångsblankett. Svärare än sä är det inte. Den tid man varit medlem i den tidigare fack föreningens A-kassa, tar man automatiskt med sig till SACs A-kassa.

Bli medlem i SAC-Syndikalisterna, en arbetarstyrd fackförening!